Loading...

باز هم بی احتیاطی و عدم کنترل

واژگون شدن مینی بوس در رینگ 75 متری روبروی بازیافت براثربرخورد با پایه روشنایی .

راننده بدلیل آسیب وارده به دست چپ توسط آمبولانس به بیمارستان اعزام شد .