Loading...

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش از سال ...... در حزیره کیش شروع به فعالیت نمود. این اداره به عنوان یکی از زیرمجموعه های ششرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش مدیریت شده و در حال حاضر دارای ...... ایستگاه فعال آتش نشانی در نقاط مختلف جزیره زیبای کیش میباشد. تعداد پرسنل فعال آتش نشان در جزیره کیش ...... نفر بوده و تا کنون تعداد...... عملیات اطفای حریق در کارنامه این اداره ثبت گردیده است.

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش از سال ...... در حزیره کیش شروع به فعالیت نمود. این اداره به عنوان یکی از زیرمجموعه های ششرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش مدیریت شده و در حال حاضر دارای ...... ایستگاه فعال آتش نشانی در نقاط مختلف جزیره زیبای کیش میباشد. تعداد پرسنل فعال آتش نشان در جزیره کیش ...... نفر بوده و تا کنون تعداد...... عملیات اطفای حریق در کارنامه این اداره ثبت گردیده است.